• Telefon: + 382 (0) 20 446 500
  • epamontenegro@gmail.com
Login

Lista endema JIE

Lista odabranih endemskih kopnenih biljnih i životinjskih taksona u Jugoistočnoj Evropi (JIE)


Lista endema JIE je baza podataka o endemskim vrstama čiji su klasični lokaliteti na području Jugoistočne Evrope. Lista trenutno uključuje endemske vrste iz nekoliko grupa kopnenih organizama:

  • • vaskularne biljke,
  • • sisari,
  • • vodozemci,
  • • gmizavci i
  • • tvrdokrilci (Coleoptera)


Podaci uključuju trenutno prihvaćeno ime vrste, njenu sistematsku pripadnost (nivo familije), te podatke o prvom nalazu: locus classicus, legator, originalno ime, datum i publikaciju.


Ostali podaci uključuju autora prihvaćenog imena, publikaciju u kojoj je ime prihvaćeno, te globalnu distribuciju.


Kad god je to bilo moguće, klasični lokalitet je georeferenciran.


Geopolitički, podaci pokrivaju prostor Jugoistočne Evrope.


Listu endema JIE možete pretraživati na više načina:

  • • pretraživanjem Check-list endemičnih vrsta
  • • jednostavnim unosom imena ili dijela imena vrste u formu za pretragu, ili filtrirati takosne koji su prisutni u Crnoj Gori (MNE Check list);
  • • za detaljnu pretragu baze endemiskih vrsta Jugoistočne Evrope neophodno je registrovanje i saglasnost Administratora Agencije na Login.

Endemski/endemičan – autohton i ograničen na određenu geografsku regiju. Izrazito endemične vrste, sa jako ograničenim rasponom prirodnih staništa, su naročito podložne izumiranju u slučaju eliminacije ili značajnog narušavanja njihovog prirodnog staništa (IUCN).


O projektu Lista izabranih endemskih kopnenih biljnih i životinjskih taksona Jugoistočne Evrope


Procjenjuje se da je distribucija preko 2000 taksona u regiji JIE ograničena na samo jednu ili nekoliko ekonomija – što ih čini endemskim taksonima. Ovi taksoni (vrste i podvrste) se ubrajaju u najatraktivnije taksone, a zbog svoje ograničene distribucije su ranjivi i jedinstveni za definisanu geografsku lokaciju. Endemski taksoni se mogu pronaći u različitim izvorima informacija, uključujući nacionalne crvene liste flore i faune u regiji, a dosta je urađeno na prikupljanju i kompiliranju podataka o njihovoj distribuciji, ekologiji i konzervaciji (u skladu sa CBD-om i uputstvima EU). Međutim, zbog nedostatka bliske saradnje i komunikacije postoji određeni broj problema u nomenklaturi (pravilnoj upotrebi naučnih naziva) i taksonomiji (naučnom statusu) koji otežavaju efikasnu upotrebu informacija za potrebe konzervacije endemskih taksona. Ovo pitanje se spominje i u nacrtu dokumenta „Stanje sistema za zaštitu prirode u JIE“ (2017) pripremljenog od strane IUCN ECARO, zajedno sa okvirnom potrebom za kontinuiranim većim naporima usmjerenim na podršku očuvanju biodiverziteta u regiji.


Rezultat ove aktivnosti je doprinos naučnoj zajednici i podrška priznavanju regije JIE kao važnog žarišta biodiverziteta.


Cilj: Razvoj dogovorenih i usklađenih dokaza o endemskim taksonima u regiji JIE u svrhu boljeg očuvanja biodiverziteta


Trenutna lista endema uključuje vaskularne biljke, sisare, vodozemce, gmizavce i tvrdokrilce (Coleoptera). Regionalni ekspertski tim se sastojao od 13 taksonoma (5 botaničara, 2 herpetologa, 1 teriolog, 4 entomologa i 1 GIS analitičar. Makedonsko ekološko društvo (MES) administrira cijeli proces i trenutno je registrovana organizacija po pitanju publikovanja podataka na Globalnom sistemu za informacije o biodiverzitetu (GBIF).

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine - Environmental Protection Agency.